Algernon
Algernon Origin:
English
Algernon Pronounce:
Meaning of Algernon:
The English name Algernon means - bearded, wearing a moustache
Algernon in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Algernon?
BOYS
+ Algernon
GIRLS

Meaning and origin of the baby name algernon. Meaning of algernon. What does algernon mean? algernon origin. Information about algernon.

Algernon originates in English language and means The English name Algernon means - bearded, wearing a moustache