Desirata
Desirata Origin:
Latin
Desirata Pronounce:
Meaning of Desirata:
Desired.
Desirata in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Desirata?
BOYS
GIRLS
+ Desirata

Meaning and origin of the baby name desirata. Meaning of desirata. What does desirata mean? desirata origin. Information about desirata.

Desirata originates in Latin language and means Desired.