Eitri
Eitri Origin:
Norse
Eitri Pronounce:
Meaning of Eitri:
A mythical dwarf.
Eitri in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Eitri?
BOYS
+ Eitri
GIRLS

Meaning and origin of the baby name eitri. Meaning of eitri. What does eitri mean? eitri origin. Information about eitri.

Eitri originates in Norse language and means A mythical dwarf.