Payton
Payton Origin:
English
Payton Pronounce:
Meaning of Payton:
From the fighter's farm.
Payton in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Payton?
BOYS
+ Payton
GIRLS

Meaning and origin of the baby name payton-2. Meaning of payton-2. What does payton-2 mean? payton-2 origin. Information about payton-2.

Payton originates in English language and means From the fighter's farm.