Pethahiah
Pethahiah Origin:
Biblical
Pethahiah Pronounce:
Meaning of Pethahiah:
The Lord opening; gate of the Lord
Pethahiah in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Pethahiah?
BOYS
+ Pethahiah
GIRLS

Meaning and origin of the baby name pethahiah. Meaning of pethahiah. What does pethahiah mean? pethahiah origin. Information about pethahiah.

Pethahiah originates in Biblical language and means The Lord opening; gate of the Lord