Raghib
Raghib Origin:
Muslim
Raghib Pronounce:
Meaning of Raghib:
Desirous. Willing..
Raghib in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Raghib?
BOYS
+ Raghib
GIRLS

Meaning and origin of the baby name raghib. Meaning of raghib. What does raghib mean? raghib origin. Information about raghib.

Raghib originates in Muslim language and means Desirous. Willing..