Salton
Salton Origin:
English
Salton Pronounce:
Meaning of Salton:
Lives near the willow farm.
Salton in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Salton?
BOYS
+ Salton
GIRLS

Meaning and origin of the baby name salton-2. Meaning of salton-2. What does salton-2 mean? salton-2 origin. Information about salton-2.

Salton originates in English language and means Lives near the willow farm.