Shipley
Shipley Origin:
English
Shipley Pronounce:
Meaning of Shipley:
From the sheep meadow.
Shipley in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Shipley?
BOYS
+ Shipley
GIRLS

Meaning and origin of the baby name shipley-2. Meaning of shipley-2. What does shipley-2 mean? shipley-2 origin. Information about shipley-2.

Shipley originates in English language and means From the sheep meadow.